آکادمیا

راهی برای رسیدن به علم
1 1 1 1 1

مشهورترین مثال برای اختراع تصادفی یک وسیله مهم در زندگی بشر کشف "پنی سیلین" است. اما تنها فلمینگ نبود که توانست با دقت بر اتفاقات زندگی خود تغییرات مهمی در زندگی بشر ایجاد کند. 

ادامه مطلب
GetArticle.com
۳۱۰ نمایش